โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ ( ๗ วัน)